با رای و نظر داوران محترم اولین دوره جشنواره مجازی فیلم کوتاه و استنداپ کمدی تبریز لوح تقدیر بهترین استنداپ کمدی به اجرای ق مثل قرنطینه آقای بهزاد دانش تعلق گرفت.

با رای و نظر مخاطبین محترم اولین دوره جشنواره مجازی فیلم کوتاه و استنداپ کمدی تبریز لوح تقدیر بهترین استنداپ کمدی به اجرای کرونا خانم ،خانم آوا مختاری تعلق گرفت.