با رای و نظر داور محترم اولین دوره جشنواره مجازی فیلم کوتاه و استنداپ کمدی تبریز لوح تقدیر بهترین پوستر به فیلم کوتاه که انگار صد سال است در این خانه ام به اقای سید مهدی موسوی تبار تعلق گرفت.

با رای و نظرمخاطبین محترم اولین دوره جشنواره مجازی فیلم کوتاه و استنداپ کمدی تبریز لوح تقدیر بهترین پوستر به فیلم کوتاه ریل به خانم کوثر گراوند تعلق گرفت.